Nadace Světový étos - Centrum Prokopios

O Nadaci Světový étos

Světový étos je název nadace v Sázavě nad Sázavou (Česká republika). Město Sázava leží ve známé rekreační oblasti (Posázaví), 40 km jihovýchodně od hlavního města Prahy, 7 km od dálnice D1 Praha-Brno. V 11. století zde vzkvétal klášter sv. Prokopa se staroslověnskou liturgií, do konce 18. století zde působil benediktinský klášter s latinskou liturgií - podle J. Voskovce tak místo bylo a je ohniskem mezi Východem a Západem. Nadace zde v duchu nejcennějších českých kulturních tradic vznikla brzy po sametové revoluci 1989. Registrována byla původně v roce 1993 pod názvem Prokopios - vzdělávací a ekologické centrum.

Po registraci nadací podle nového zákona ČR změnila nadace od roku 1998 po dlouholeté spolupráci s německou nadací Weltethos (Tübingen) svůj název na Světový étos - Centrum Prokopios. Základní směry činnosti se přitom nezměnily, jen se včlenily do širšího, i mezinárodně zakotveného rámce.

Obrázek Hlavním cílem nadace je přispívat novými intenzivními metodami k formování vzdělaných, nezištných a statečných osobností, které jsou tolik potřebné pro zdárný rozvoj nové svobodné české společnosti. Benediktova a tedy Prokopova stará výzva "ora et labora" (modli se a pracuj) se prověřuje v nových podmínkách: Mladí lidé ve společenství svých učitelů a dalších duchovních přátel při sázavských shromážděních vždy dopoledne pracují fyzicky ve prospěch obce, aby se pak odpoledne věnovali studiu, diskusím, sportu, umění a meditaci. Dosud probíhala taková setkání zejména o prázdninách (uznávanou tradici má již Letní filosofická škola a s ní malířská Škola vidění), po dostavbě nové nadační budovy jsou již organizovány akce po celý rok. Nadace se tak věnuje vzdělávání a výchově mládeže všech věkových kategorií - jednak v duchu Platónova kréda, že správný počátek je postarat se o mladé lidi, aby byli co nejlepší, jednak v duchu dávné křesťanské prosby "vyšli svého ducha a obnovíš tvář země".

Zasazení činnosti do širšího rámce po nové registraci spočívá v tom, že veškeré aktivity probíhají v duchu mezikulturního a mezináboženského dialogu, formou výzkumu, vzdělávání a setkávání. Vše se zaměřuje na výchovu k demokratickému dialogu v rámci co nejširšího ekumenismu. V tomto směru spolupracuje nadace kromě již zmíněné Stiftung Weltethos (Tübingen) také se švýcarskou Stiftung für gesellschaftliche Lebensqualität (Basel), další německou aktivitou Kreativer Friede durch Begegnung der Weltkulturen (Bamberg) a švýcarskou Schule des Sehens (Luzern).

Obrázek
Základním správním orgánem je správní rada (dále působí dvě poradní grémia: skupina českých i zahraničních osobností a skupina studentů). Současným předsedou nadace je jeden z jejích zakladatelů doc.dr. Karel Floss, exsenátor PČR, univerzitní učitel filosofie.


admin, 12. 09. 2010
 
TextČeské překlady »
obr.: etinfo/krestanstvi H. Küng: Křesťanství a hinduismus H. Küng, Aby svět uvěřil. Dopisy mladým lidem. Křesťanská akademie, Řím 1968; H. Küng, 24 téze k otázce Boha. Vycházelo na pokračování v Křesťa (...)
admin, 12. 09. 2010
TextWeltethos »
Stiftung Weltethos für interkulturelle und interreligiöse Forschung, Bildung und Begegnung byla po svém založení hrabětem K.K. von Groebenem a po schválení vládním prezidiem v Tübingen 23. října 1995 uvedena oficiálně v život slavnostním projevem pro (...)
admin, 12. 09. 2010
TextSoubor výročních zpráv LFŠ »
Výroční zpráva NSÉ 2008, PDF formát: svetetos.cz/web/soub… Výroční zpráva NSÉ 2009, PDF formát: svetetos.cz/web/soub… Výroční zpráva NSÉ 2010, PDF formát: svetetos.cz/web/soub… (...)
admin, 08. 06. 2011
web  Jakub Raida,  2010-2015
RS